+38 (04744) 3-24-45
Меню
Остання редакція: 30 червня 2024

Історія розвитку факультету менеджменту

Факультет менеджменту було створено у 1999 році в результаті реорганізації економічного факультету, який здійснював підготовку спеціалістів економічного профілю з 1976 року.

У 1976 році було створено економічне відділення при агрономічному факультеті, який тоді очолював доцент Недвига М.В., а потім було прийняте рішення про відокремлення економічного факультету та створення самостійного структурного підрозділу. Організаторами економічного факультету були ректор Уманського СГІ, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України О.І. Здоровцов, професори М.І. Єрін, І.М. Карасюк, М.В. Недвига та доцент О.О.Бєлінський, який і став першим деканом економічного факультету. Заступником призначено доцента В.П. Марченко, а секретарем – Л.А. Мазур. Вагомий внесок в розбудову і становлення економічного факультету зробили наші відомі викладачі професори А.Ф. Бурик, В.С. Уланчук та Г.М. Чорний, доценти Л.Й. Бурляй, А.І. Ліпінський, Н.І. Загребельна, А.В. Роєнко, М.М. Редько, М.І. Огнєвой, А.Ю. Шульгін, С.О. Тупчієнко, П.Ю. Волошенюк, П.О. Андреев, М.І. Дяченко, Т.Є. Кучеренко, Н.В. Цигода, Б.М. Марін, Г.В. Климик, В.П. Лісовець та багато інших.

Новою визначальною віхою в історії економічного факультету став 1999 рік.  На цей час за контингентом студентів та чисельністю науково-педагогічних працівників на кафедрах він значно перевищував всі інші факультети університету. Враховуючи цю обставину, а також з метою покращення організації навчально-методичної, наукової та виховної роботи наказом № 313 від 16 серпня 1999 року по Уманській сільськогосподарській академії на базі економічного факультету було створено два факультети у відповідності з напрямами підготовки фахівців і спеціальностями:

-  факультет менеджменту зі спеціальностями «Менеджмент організацій» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», який очолив доцент А.В. Роєнко;

-  факультет економіки і підприємництва зі спеціальністю «Облік і аудит» під керівництвом доцента А.Л. Бержаніра.

У 1999 році на факультеті менеджменту розпочали підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та ліцензували спеціальність «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Уже в 2000 році спеціальність «Менеджмент організацій» була успішно акредитована за IV рівнем.

Проведенню ліцензувань та акредитацій на факультеті менеджменту передувала велика робота персоналу всіх кафедр, спрямована на поліпшення кількісних і якісних характеристик у сфері навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності. Результатами такої роботи стали захисти дисертацій викладачами і аспірантами, створення більш ефективної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, збільшення кількості наукових та навчально-методичних публікацій  викладачів і аспірантів, пожвавлення наукової роботи студентів.

Факультет бере участь у програмах закордонного стажування студентів у країнах з розвинутою ринковою економікою: Великобританії, США, Німеччині, Данії, Польщі, Франції, Фінляндії тощо.

Вирішення завдань, які стояли перед університетом і його структурними підрозділами, час від часу вимагало структурних і кадрових змін. Не минали вони і факультет менеджменту. У 2007 році внаслідок чергової реорганізації за факультетом закріплено багатопрофільну кафедру соціально-гуманітарних і правових дисциплін (завідувач – професор Шатохін А.М.). У цьому ж році були об’єднані кафедра менеджменту організацій і кафедра організації виробництва та агробізнесу (завідувачем об’єднаної кафедри менеджменту організацій став професор Бурик А.Ф., пізніше Приліпко С.М.). А в 2016 році кафедру було перейменовано на кафедру менеджменту, завідувачем обрано професора О.О.Школьного.

Змінювався і кадровий склад факультету, зокрема його керівники. Так, у 2004 році заступником декана з навчальної роботи була призначена доцент Вернюк Н.О., а методистом – Штомпіль Е.Ю (пізніше Волошенюк А.М., Телюк І.М., Ліщук О.Л., в даний час Данилюк Я.М. і Діденко К.О.). В результаті приєднання заочної форми навчання з’явилися посада заступника декана за заочною формою навчання (доцент Осадча Л.А., потім Трум А.В.). Змінювалися і заступники декана з виховної роботи (спочатку ним була Кепко В.М., Петренко Н.О., Кустріч Л.О., в даний час Загороднюк О.В.). Заступником декана з наукової роботи працювали доцент Бутило І.А., Новак І.М. Пітель Н.Я., згодом Каричковська С.П., а заступником декана з практичної підготовки студентів був доцент Світовий О.М., потім Коваленко Г.О., в даний час Мовчанюк А.В.

У липні 2011 року деканом факультету менеджменту обрано к.е.н., доцента Вернюк Н.О, а з 1 липня 2024 року до обов'язків декана приступила д.е.н., професор Новак І.М. Заступниками з навчально-методичної роботи були Ліщук Р.І., Жмуденко В.О., в даний час Коваленко Л.Г. та Пітель Н.Я.

У 2012 році на факультеті менеджменту відкрито нову спеціальність «Туризм», а у 2013 році факультет розпочав навчання студентів за ще однією спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», які належать до галузі знань «Сфера обслуговування».

Критеріями рівня і ефективності навчальної, наукової, організаційної і виховної роботи на факультеті, крім показників академічної успішності, є активність студентів у науковій роботі, їх участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з фахових дисциплін, конкурсах наукових, дипломних і магістерських робіт, бізнес-планів, а також заняття художньою самодіяльністю, спортом, захоплення туризмом тощо. Гордістю колективу факультету є переможці і призери Всеукраїнських олімпіад і конкурсів найвищого рівня.

На сьогодні факультет менеджменту здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: «Менеджмент», «Туризм і рекреація», «Готельно-ресторанна справа». За факультетом закріплено чотири кафедр: кафедру соціально-гуманітарних і правових дисциплін (завідувач – к.ю.н., доцент Машковська Л.В.); кафедру менеджменту (завідувач – д.е.н., професор Новак І.М.); кафедру туризму та готельно-ресторанної справи (завідувач – д.е.н., професор Транченко Л.В.); кафедру української та іноземних мов (завідувач – к.пед.н., доцент Комісаренко Н.О.).

Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що від початку підготовки фахівців економічного профілю факультет менеджменту Уманського національного університету садівництва став справжньою школою підготовки висококваліфікованих фахівців для нашої національної економіки.

Бажаємо всім викладачам, співробітникам, студентам і випускникам факультету й надалі примножувати наші славні традиції.