+38 (04744) 3-24-45
Меню

Жмуденко Вікторія Олександрівна

Жмуденко Вікторія Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана з навчальної роботи
Контактний телефон: (04744) 3-24-45
Email: mdekanat@i.ua

 

Працює в університеті з 2003 року.

У 2012 році під науковим керівництвом д.е.н, професора Жаворонкової Галини Василівни захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Формування економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні».

В 2015 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента.

Є автором 63 публікацій, з них 46 наукового та 17 навчально-методичного характеру, співавтор 5 монографій. Є керівником магістерських, дипломних робіт. Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 10 років.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, стратегічне управління ресурсами сільськогосподарських підприємств, організація управлінської діяльності.

Освіта

У 2000 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Підвищення кваліфікації

1. НУБІП України, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, лютий 2018 року. Свідоцтво ПК № 0159799700174-18

2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, лютий 2020 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/011545-20 від 28.02.2020 р.

Наукова та професійна активність

Основні публікації

Монографія

Жаворонкова Г.В. Стратегічне управління економічною безпекою: держава, регіон, аграрна сфера. Монографія / Г.В. Жаворонкова, В.О. Жмуденко, В.О.Жаворонков. – Умань: ВЦП «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 356 с.

 Наукові праці, опубліковані у наукометричних базах Scopus, Web of Science

 1. Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону / Г.В.Жаворонкова, М.О.Гоменюк, В.О. Жмуденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: Сумський державний університет. 2016. № 3. С. 130-144. (Web of Science)
 2. Strategic guidelines of developing international motor transportations and transit potential of Ukraine / Л.В. Клименко, Ю.Л. Зборовська, В.О. Жмуденко // Актуальні проблеми економіки. – Київ: Національна академія управління. 2016. № 11. С. 132-141 (Scopus)
 3. R.Kozhukhivska. O.Sakovska, S.Skurtol, S.Kontseba. V.Zhmudenko / Use of Internet Technologies by the Tourism Products Consumers in Ukraine // International Journal of Recent Technology and Engineering(IJRTE) ISSN:2277-3878,Volume-8, Issue 3 C, November 2019. Scopus Journal.

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях

 1. Жмуденко В. О. Особливості управління ризиками в аграрній сфері / В.О. Жмуденко // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2015. – Вип. 3 – № 58. – С. 55-61.
 2. Жмуденко В. О. Формування системи управління економічною безпекою регіону [Електронний ресурс] / В.О. Жмуденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2322 Електронне фахове видання.
 3. Жмуденко В. О. Методологія оцінки управління економічною безпекою систем різного рівня ієрархії / В.О. Жмуденко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 25–30. 
 4. Жмуденко В. О. Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління / В.О. Жмуденко // Агросвіт. – 2015. – № 21. – С. 33–38.
 5. Жмуденко В. О., Поляніцька А.В. Формування стратегії розвитку туризму Черкаської області / В.О. Жмуденко // Економіка та суспільство. – 2018. – № 17. – Електронне фахове видання.

Науково-дослідна робота

Удосконалення управління економічною безпекою

Участь у конференціях і семінарах

 1. Zhmudenko V.O. Uzasadnienie strategii marketingowej w celu zwiększenia efektywności produkcji i sprzedaży drobiu : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. [Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи]. (Познаньська вища школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І., 12-13 квітня 2018 р.). – Познань, Польща. – 2018. – С. 19-21.
 2. Жмуденко В.О. Проблеми розвитку туризму в Україні / В.О. Жмуденко : матеріали всеук. наук. конф. мол. учених і НПП [Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр., приурочена 175-річчю Уманського НУС].  (Умань 14-15 травня 2019 р.). – Умань:  РВВ Уманського НУС. – 2019. – С. 152-154.
 3. Жмуденко В.О. Проблеми формування комплексної моделі стратегічного управління туристичним підприємством / В.О. Жмуденко : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії], (Умань 29-30 травня 2019 р.). – Умань:  ВПЦ «Візаві». – 2019. – С. 16-18.
 4. Жмуденко В.О. Роль емоційного інтелекту в управлінській діяльності / В.О. Жмуденко : всеукр. наук.-практ. конф. [Менеджмент ХХІ ст.: проблеми і перспективи], (Умань 11 жовтня 2019 р.). – Умань:  ВЦП «Візаві», 2019. – С. 30-32.
 5. Жмуденко В.О. Перспективи розвитку EVENT-менеджменту в Україні / В.О. Жмуденко : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку], (Умань 30-31 жовтня 2019 р.). – Умань:  ВЦП «Візаві», 2019. – С. 278-280.
 6. Zhmudenko V.O. Formation of strategy for improving the quality of tourist services : зб. наук. праць. – Гожув-Великопольський, Польща. – 2019. – С. 39-46.
 7. Жмуденко В.О. Перспективи розвитку інтерім-менеджменту в Україні / В.О. Жмуденко : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. [Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи], (Харків 24 квітня 2020 р.). – ХНУБА, 2020. – С. 56-58.2.
 8. Жмуденко В.О., Чайка В.В. Проблеми формування кадрового потенціалу аграрних підприємств / В.О. Жмуденко, В.В. Чайка : матеріали 5 всеукр. наук.-практ. Інтернет- конф. [Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку], (Херсон 29 травня 2020 р.). – ХДАУ, 2020. – С. 141-144.
 9. Жмуденко В.О. Стратегії управління діловою репутацією бізнес-структур: матеріали ІХ всеук. наук. конф. [Менеджмент ХХІ ст.: проблеми і перспективи], (Умань 22 жовтня 2020 р.).  С. 39-41.
 10. Жмуденко В.О. Менеджмент ресторану та сучасні стандарти сервісу: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [Стратегічніперспективи туристичної і готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку], (Умань 28-29 жовтня 2020 р.). С. 237-239.

 Керівництво студентською науковою роботою

1. Удосконалення управління операційною діяльністю підприємства.

2. Удосконалення управління трудовими ресурсами.

3. Управління ризиками в аграрній сфері.