+38 (04744) 3-24-45
Меню

Пітель Ніна Якимівна

Пітель Ніна Якимівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана з наукової роботи
Контактний телефон: (04744) 3-24-45
Email: mdekanat@i.ua

 

У 1996 році закінчила з відзнакою Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю облік і аудит та здобула кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах.

З 1996 року по 2002 рік навчалась в аспірантурі Уманської сільськогосподарської академії. У 2002 році успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему “Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві” в Інституті аграрної економіки УААН ім. О.Г. Шліхтера під керівництвом доктора економічних наук, професора Здоровцова О. І.

З 2002 року по даний час працює в Уманському національному університеті садівництва. За час роботи обіймала посади викладача, старшого викладача, а з вересня 2004 року – доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Викладає дисципліни: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Наукова активність

Основні публікації

Навчальні посібники

1. Пітель Н.Я. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. /Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П., Федорець Л.М. Навчальний посібник. Видавець «Сочінський». –  2012. – 266 с. (Гриф МОН).

2. Пітель Н.Я. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник /Н. Я. Пітель, Ю. Л. Зборовська, О. О. Школьний. – Умань: – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 232 с.

1. Пітель Н.Я. Корпоративна культура підприємства в умовах глобалізації/ Н.Я. Пітель// Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал – №6 [32] – 2012. – С. 62-65.

2. Пітель Н.Я. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств АПК України / Н.Я. Пітель // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету: Економічні науки. – Харків: ХНАУ, №5. – 2012. – С. 116-123.

3. Pitel N. International trade in Ukraine in the context of globalization / Pitel N.,  Alioshkina L., Novak I.// French Journal of Scientific and Educational Research. – 2014. –  №2 (12), (July-December). Volume I. “Paris University Press”. Paris,  2014. – P. 620-624.

4. Пітель Н.Я. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу // Н.Я. Пітель, Н.О. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 12 (232). – С. 148-160.

5. Пітель Н.Я. Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Уманського НУС. /Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, – 2015. – Вип. 87. − Ч.2: Економіка. – С. 120-128.

Науково-дослідна робота

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в умовах глобалізації.

Участь у конференціях і семінарах

1. Міжнародна наукова конференція «Україна − Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи», (м. Варна – м. Херсон, Економічний університет, Херсонський національний технічний університет, 5 вересня 2015 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з  логістики в умовах глобального конкурентного середовища», (м. Київ, Національний авіаційний університет 23-24 жовтня 2015 р.)

3. Международная научно-практическая конференция «Экономические проблемы индустриально-инновационного развития агропромышленного комплекса: состояние и перспективы» (Республика Казахстан, Астана, 15 января 2016 г.)

Керівництво студентською науковою роботою

1. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах глобалізації.

2. Особливості менеджменту зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств (галузей) в сучасних умовах.

3. Вплив логістичного підходу на управління ефективністю діяльності підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.