+38 (04744) 3-24-45
Меню

Кустріч Лілія Олександрівна

Кустріч Лілія Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: заступник декана з організаційно-виховної роботи
Контактний телефон: (04744) 3-24-45
Email: mdekanat@i.ua

 

Працює в університеті з жовтня 2000 р. на кафедрі менеджменту.

У 2007 р. під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора, академіка УААН, заслуженого діяча науки і техніки України Юрчишина В.В. захистила кандидатську дисертацію в ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі розвитку (на матеріалах Черкаської області)».

У 2011 р. присвоєно звання доцента.

На кафедрі менеджменту викладає дисципліни:

- контролінг;

- фінансовий менеджмент;

- комунікативний менеджмент;

- фінансові потоки в логістичних системах.

Є автором та співавтором монографії, навчальних посібників з грифом МАП і МОН України, більше 50 наукових праць у фахових виданнях і близько 30 методичних розробок. Під її керівництвом захищено понад 80 магістерських, дипломних і бакалаврських робіт. Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 16 років.

Сфера наукових інтересів: фінансовий менеджмент, управління ліквідністю та платоспроможністю сільськогосподарських підприємств, стійкий розвиток сільськогосподарських підприємств, публічне адміністрування.

 Професійна діяльність в інших підприємствах, установах, організаціях

З 1999 р. по 2000 р. працювала начальником планово-економічного відділу Управління агропромислового розвитку Уманської райдержадміністрації.

 Освіта

У 1999 р. закінчила Уманську сільськогосподарську академію, отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій».

 Підвищення кваліфікації

У 2010 р. пройшла підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» з курсу «Методика викладання професійно орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій»». У 2013 р. проходила підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з курсу «Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі» при викладанні дисциплін «Публічне адміністрування», «Комунікативний менеджмент», «Організація туристичних подорожей».

Наукова та професійна активність

Основні публікації

Навчальні посібники

1. Логістика в АПК: Навчальний посібник / [Петренко Н.О., Бурляй О.Л., Кустріч Л.О., Харенко А.О.]. – УВПП, 2005. – 170 с. (Гриф МАП).

2. Управління проектами: Навчальний посібник / [Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О.]. – УВПП, 2015. – 244 с. (Гриф МОН).

  1. Управління витратами підприємства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А. Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – №1 (9). – С. 188-193.
  2. Теоретико-методичні аспекти антикризового управління фінансами сільськогосподарських підприємств // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – Вип. 2(35). – С. 258-260.
  3. Кустріч Л.О. Структура капіталу як об’єкт управління в системі фінансового менеджменту / Л.О. Кустріч // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 2 (6). – С. 5-10.
  4. Kustrich L.O. Communication competence as a component off effective management // British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(5). – January-June, 2014 London University Press, London- 2014. – Р. 364-369.
  5. Peculiarities of managing project and investment risks / L.O. Kustrich, N.A. Petrenko, N.O. Verniuk // British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015.– Р. 226-234.

Науково-дослідна робота

Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств

Участь у конференціях і семінарах

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (Умань, Уманський НУС, 15-16 листопада 2013 р.).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», (м. Умань, Уманський НУС, 5-6 листопад 2015 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (м. Умань, Уманський НУС, 21-22 квітня 2016 р.).

Керівництво студентською науковою роботою

1. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства.

2. Удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

3. Удосконалення управління капіталом підприємства.