+38 (04744) 3-24-45
Меню

Жмуденко Вікторія Олександрівна

Жмуденко Вікторія Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана з навчальної роботи
Контактний телефон: (04744) 3-24-45
Email: mdekanat@i.ua

 

Працює в університеті з 2003 року.

У 2012 році під науковим керівництвом д.е.н, професора Жаворонкової Галини Василівни захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Формування економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні».

В 2015 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента.

Є автором 63 публікацій, з них 46 наукового та 17 навчально-методичного характеру, співавтор 5 монографій. Є керівником магістерських, дипломних робіт. Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 9 років.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, стратегічне управління ресурсами сільськогосподарських підприємств, організація управлінської діяльності.

Освіта

У 2000 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Підвищення кваліфікації

У 2016 р. проходила підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з курсу «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» та отримала свідоцтво.

Наукова та професійна активність

Основні публікації

Монографія

Жаворонкова Г.В. Стратегічне управління економічною безпекою: держава, регіон, аграрна сфера. Монографія / Г.В. Жаворонкова, В.О. Жмуденко, В.О.Жаворонков. – Умань: ВЦП «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 356 с.

 Наукові праці, опубліковані у наукометричних базах Scopus, Web of Science

  1. Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону / Г.В.Жаворонкова, М.О.Гоменюк, В.О. Жмуденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: Сумський державний університет. – 2016. – № 3. – С. 130-144. (Web of Science)
  2. Strategic guidelines of developing international motor transportations and transit potential of Ukraine / Л.В. Клименко, Ю.Л. Зборовська, В.О. Жмуденко // Актуальні проблеми економіки. – Київ: Національна академія управління.2016. – № 11. – С. 132-141 (Scopus)

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях

  1. Жмуденко В. О. Особливості управління ризиками в аграрній сфері / В.О. Жмуденко // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2015. – Вип. 3 – № 58. – С. 55-61.
  2. Жмуденко В. О. Формування системи управління економічною безпекою регіону [Електронний ресурс] / В.О. Жмуденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2322 Електронне фахове видання.
  3. Жмуденко В. О. Методологія оцінки управління економічною безпекою систем різного рівня ієрархії / В.О. Жмуденко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 25–30. 
  4. Жмуденко В. О. Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління / В.О. Жмуденко // Агросвіт. – 2015. – № 21. – С. 33–38.

Науково-дослідна робота

Удосконалення управління економічною безпекою

Участь у конференціях і семінарах

  1. Жмуденко В.О. Формування стратегії розвитку аграрних підприємств / В.О. Жмуденко. : матеріали Х міжн. наук. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (21-22 квітня 2016 р.). Ч. 1 – Умань:  Видавець «Сочінський М.М». – 2016.  – С. 79-80.
  2. Жмуденко В.О. Туристський моніторинг як структурний елемент стратегічного планування / В.О. Жмуденко. : матеріали всеук. наук. конф. [Менеджмент ХХІ ст.: проблеми і перспективи]. – Умань:  Видавець «Сочінський М.М». – 2016. – С. 37-38.
  3. Жмуденко В.О. Формування стратегічних напрямів розвитку туристичної галузі / В.О. Жмуденко : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку], (Умань 31 жовтня 2016 р.). – Умань:  Видавець «Сочінський М.М». – 2016. – С. 41-42.
  4. Жмуденко В.О. Сучасні тенденції управління розвитком сільських територій / В.О. Жмуденко, В.О. Марчик : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. [Актуальні питання сучасної аграрної науки], (17 листопада 2016 р.). – Умань. – 2016.  – С.54-55.

Керівництво студентською науковою роботою

1. Удосконалення управління операційною діяльністю підприємства.

2. Удосконалення управління трудовими ресурсами.

3. Управління ризиками в аграрній сфері.